-->

મહિસાગર જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ - આ રીતે કરો અરજી

JOIN US ON WHATSAPP Join Now

મહિસાગર જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ - આ રીતે કરો અરજી : મહિસાગર જિલ્લાની  આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે  વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩


આશ્રમશાળા માં  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છેઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, મહિસાગર   જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

મહિસાગર  જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩


સંસ્થાનું નામ: આશ્રમશાળા

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: 2

પોસ્ટના નામ:  શિક્ષણ સહાયક


અરજી કરવાની રીત: -ઓફલાઈન 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો બી.એ. બી.એડ ,TAT-1 પાસ હોવા જોઈએ 

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા સરકાર શ્રી ના નિયમ મુજબ હોવી જરૂરી છે.

પે સ્કેલ 

સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ પગાર 


નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

મહિસાગર  જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ કેવી રીતે અરજી કરવી?

અરજી સાથે સરકારશ્રીના ધારાધોરણો મુજબ ની લાયકાત, જાતિ અને ઉમર અંગેના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો, પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો તથા મોબાઇલ નંબર લખવો.

સદર જગ્યા પર નિમણુંક પામનાર ઉમેદવારને આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા નકકી કરેલ ફિકસ પગાર ચૂકવવામાં આવશે 

આશ્રમરાળા (નિવાસી શાળા) માં ઉમેદવાર 24 કલાક ફરજીયાત હાજર રહેવાનું રહેશે. 

ઉમેદવાર કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ .

પસંદગી અંગેની આખરી સત્તા જિલ્લા ભરતી સમિતિની રહેશે.

નિયમિત નિમણુંક મળ્યા બાદ ઉમેદવારની સેવાસંતોષકારક ન જણાતા પાંચવરસ પહેલાપણએક માસની નોટિસથી સેવાનો અંત લાવી શકાશે

મહિસાગર  જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે 


અરજીઓ મેળવવાની છેલ્લી તારીખ: જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 22-08-2023 DIVYBHASKAR NEWS PAPER AHMEDABAD.

મહિસાગર   જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટેની મહત્વની લિંક