-->

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩

JOIN US ON WHATSAPP Join Now
જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ - આ રીતે કરો અરજી : શિક્ષણ વિભાગ અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્યની સરકારી અને બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિકશાળાઓમાં જ્ઞાન સહાયક ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩

જ્ઞાન સહાયક નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે.ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, મજ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ 


સંસ્થાનું નામ: શિક્ષણ વિભાગ ,ગુજરાત


પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: -


પોસ્ટના નામ: જ્ઞાન સહાયક


અરજી કરવાની રીત: -ઓનલાઈન


શૈક્ષણિક લાયકાત:
આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો એ લાયકાત માટે નોટીફીકેશનચેક કરી લેવું.

વય મર્યાદા

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 40 વર્ષ


પે સ્કેલ

24000/-

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારો એ અરજી ઓનલાઈન કરવીની રહેશે.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ઓનલાઈન અરજી શરુ તારીખ :26-08-2023 (2:00 કલાકે)

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :04-09-2023 (23:59 કલાકે)

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ માટેની મહત્વની લિંક