-->

અરવલ્લી જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ - આ રીતે કરો અરજી

JOIN US ON WHATSAPP Join Now

 અરવલ્લી જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ - આ રીતે કરો અરજી : અરવલ્લી  જિલ્લાની  આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે  વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩


આશ્રમશાળા માં  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, અરવલ્લી  જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

અરવલ્લી  જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩


સંસ્થાનું નામ: આશ્રમશાળા

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: 1

પોસ્ટના નામ:  શિક્ષણ સહાયક


અરજી કરવાની રીત: -ઓફલાઈન 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો BSC B.ED TAT 1પાસ હોવા જોઈએ 

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા સરકાર શ્રી ના નિયમ મુજબ હોવી જરૂરી છે.

પે સ્કેલ 

સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ પગાર 


નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

 અરવલ્લી જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ લિવિંગ સર્ટી તથા શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ જરૂરી લાયકાતના તમામ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ચોટાડી જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી દિન-૧૦ (દસ)માં રજી પોસ્ટ એડીથી અરજી મોકલી આપવાની રહેશે

પસંદગી પામેલ કર્મચારીને ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમશાળામાં ચોવીસ (૨૪) કલાકની ફરજ બજાવવાની થતી હોઇ કર્મચારીએ ફરજિયાતપણે આશ્રમશાળામાં નિવાસ કરવાનો રહેશે તથા તે અંગેની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

સરકારશ્રીની વર્તમાન જોગવાઇ અન્વયે શિક્ષણસહાયકને ધારા-ધોરણ મુજબ પાંચ વર્ષ ફિક્સ પગાર મળવાપાત્ર રેહેશે

જાહેરાત પ્રસિધ્ધિની તારીખ સુધી ઉમેદવારની શૈક્ષણિક લાયકાત અને વયમર્યાદા સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ હોય તેવા ઉમેદવારોએ જ અરજી કરવાની રહેશે.

 ઉમેદવાર કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ તથા સરકારશ્રીએ માન્ય કરેલ કોમ્પ્યુટરનું સર્ટીફિકેટ ધરાવતા હોવા જોઇએ.

અરવલ્લી  જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે 


અરજીઓ મેળવવાની છેલ્લી તારીખ: જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 22-08-2023 DIVYBHASKAR NEWS PAPER AHMEDABAD.

અરવલ્લી  જિલ્લાની આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટેની મહત્વની લિંક