-->

જન્મ-મરણનો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો : Download Birth / Death Certificate @eolakh.gujarat.gov.in

JOIN US ON WHATSAPP Join Now

જન્મ-મરણનો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો : Download Birth / Death Certificate @eolakh.gujarat.gov.in : જન્મ-મરણનો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો : ગુજરાત જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો | જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત | ગુજરાતમાં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન મેળવો | જન્મ મરણ નોંધણી ઓનલાઇન eolakh.gujarat.gov.in ગુજરાત સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે eolakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું, કોઈપણ ગુજરાતનો નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે https://eolakh.gujarat.gov.in/, વિભાગ જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી કરી રહ્યું છે જે અંદરના વિસ્તારોમાં થાય છે.

ગુજરાતનું અધિકારક્ષેત્ર અને અરજદારને પ્રમાણપત્રો જારી કરો. જેઓ ઓનલાઈન જન્મ પ્રમાણપત્રની નકલ ડાઉનલોડ કરવા અથવા મેળવવા માંગે છે તેઓ નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. હવે ગુજરાત સરકારે તમામ સેવાઓ ઓનલાઈન કામ કરવાનું સરળ બનાવ્યું છે, જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે કોઈપણ ઝોન ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી.

જન્મ-મરણનો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો

eolakh પોર્ટલ શું છે

જન્મની નોંધણીએ બાળકનો હક્ક છે અને તેની ઓળખ સ્થાપવા માટેનું પ્રથમ પગલું છે. જન્મ અને મરણ નોંધણી અધિનિયમ, ૧૯૬૯ હેઠળ રજીસ્ટ્રારને દરેક જન્મ અને મરણની જાણ કરવી ફરજીયાત છે. જો ઘરમાં બનાવ બન્યો હોય તો, રજિસ્ટ્રાર(જન્મ-મરણ)ને જન્મ અને મરણના બનાવની જાણ કરવાની જવાબદારી કુટંબના વડાની છે. હોસ્પિટલો, નર્સિંગહોમ, આરોગ્ય કેન્દ્રો, વગેરે ખાતે બનતાં જન્મ અને મરણના બનાવની સબંધિત રજીસ્ટ્રાર(જન્મ-મરણ)ને જાણ કરવાની જવાબદારી જે તે સંસ્થાના ઇનચાર્જ અધિકારીની છે. જન્મ કે મરણનો બનાવ જ્યાં બન્યો હોય તેજ વિસ્તારમાં તેની નોંધણી થાય છે. જન્મની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૧, મરણની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૨ અને મૃત જન્મની નોંધણી માટે ફોર્મ નં. ૩નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.


ઈ ઓળખ એપ્લીકેશન

જન્મ-મરણની ઓનલાઇન નોંધણી માટે (ઈ ઓળખ) એપ્લીકેશન, નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને કલ્યાણ વિભાગ માટે વિકસાવવામાં આવી છે. આ એપ્લિકેશનમાં કોઈપણ સમસ્યા હોય અથવા એપ્લિકેશન સંબંધિત સૂચનો હોય તો નાયબ રજીસ્ટ્રારશ્રી (જન્મ-મરણ) અને અધિક નિયામકશ્રી (આંકડા), બ્લોક 5/3, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર -382010નો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. વધુમાં, જીલ્લાકક્ષાના પ્રશ્નોના માર્ગદર્શન માટે સબંધિત જીલ્લા પંચાયત ખાતે ફરજ બજાવતા જીલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી (જન્મ-મરણ) અને મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે.

ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

આજકાલ તમામ સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે, કારણ કે બધી સેવાઓ ઓનલાઈન કાર્ય કરે છે.

જો તમારું અથવા તમારા બાળકનું જન્મ પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જાય તો તમે ગુજરાતમાં નવું પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરવા માંગો છો, તો કૃપા કરીને નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરો.

સૌપ્રથમ ગુજરાત સરકારની અધિકૃત વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લો. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી અને “Download Certificate” પર ક્લિક કરો.

હવે વેબસાઈટમાં નીચેની તરફ જુઓ, જ્યાં તમારે Birth Certificate Download કરવા માટે “Birth” ઓપ્શન પસંદ કરો. ત્યાર બાદ જરૂરી માહિતી જેવી કે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઈલ અને વર્ષ દાખલ કરો.

નોંધ: જો તમે એપ્લિકેશન નંબર જાણતા ના હોય તો મોબાઈલ નંબર પસંદ કરો.

સંપૂર્ણ વિગતો દાખલ કર્યા બાદ “Search Data” આ બટન પર ક્લિક કરો નીચે લિસ્ટમાં તમારું નામ હશે ત્યાંથી Birth Certificate Download કરો.

મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર (Death Certificate Gujarat Online) કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?


મરણનો દાખલો ઓનલાઇન (Death certificate online) કાઢવા ઉપર બતાવેલ ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ e olakh gujarat gov in પર જઈ, ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ “Detah” ઓપ્શન પસંદ કરી ઉપર જણાવેલ પ્રક્રિયા અનુસાર મરણનો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકો છો.


જન્મ કે મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વના સૂચનો

  • જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર online download કરવા માટે આપની પાસે અરજી નંબર કે મોબાઇલ નંબર હોવો જરૂરી છે.
  • અરજી નંબર સિસ્ટમ દ્વારા જન્મ કે મરણની નોંધણી વખતે રજુ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMSથી મોકલવામાં આવશે/મોકલવામાં આવેલ હશે. જે પ્રમાણપત્ર online download કરવા સાચવી રાખવો જરૂરી છે.
  • દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર સાથે linked જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર online download કરી શકાશે.
  •  જો દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર ખોટો હશે તો પ્રમાણપત્ર online download કરી શકાશે નહી. તેમ છતાયે કોઇ તાંત્રિક કારણોસર download કરવામાં મુશ્કેલી પડે તો, સૌ પ્રથમ સંબંધિત રજીસ્ટ્રારશ્રી (જન્મ-મરણ)ની કચેરીનો કે જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર(જનમ-મરણ) અને મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો કે તેમની કચેરીનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે.
  • આ રીતે, કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ પધ્ધતિથી generate થતા પ્રમાણપત્રો માન્ય રાખવા અત્રેની કચેરી દ્વારા તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના પરિપત્રથી વિગતવાર સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. 

e olakh ગુજરાતની સંપર્ક વિગતો

વેબસાઈટ | સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરો