-->

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩ – ડ્રાઇવર કમ ઓપરેટર ભરતી

JOIN US ON WHATSAPP Join Now

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩ – ડ્રાઇવર કમ ઓપરેટર ભરતી : ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સ સેન્ટર (ERC), વડોદરા માટે ૧૧ માસના સંપૂર્ણપણે કરાર આધારિત “ડ્રાઇવર કમ ઓપરેટર”ની જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત.ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકા  નોકરીઓ 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨


વડોદરા મહાનગરપાલિકા માં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ 10-02-2023 છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, પવડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩ – ડ્રાઇવર કમ ઓપરેટર ભરતી માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩ – ડ્રાઇવર કમ ઓપરેટર ભરતીભરતી ૨૦૨3


સંસ્થાનું નામ:  વડોદરા મહાનગરપાલિકા કોર્પોરેશન (VMC)

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: ૧૮ 

પોસ્ટના નામ:  ડ્રાઇવર કમ ઓપરેટર (ERC પ્રોજેકટ)

જોબ સ્થાન: વડોદરા

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન 

સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://vmc.gov.in
 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે મુજબ ની લાયકાત હોવી જરૂરી છે.

૧) ઉમેદવાર ધોરણ-૦૮ પાસ હોવો જોઇએ.

૨) ઉમેદવાર D.C.O (ડ્રાઇવર કમ ઓપરેટર)નો કોર્ષ પાસ કરેલ હોવો જોઇએ.

૩) ધોરણ-૧૦/૧૨ પાસ ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

૪) સ્થાનિક ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે નીચે આપેલ સત્તાવાર નોટિફિકેશન વાંચો

અનુભવ

૧) ઉમેદવાર હેવી ડ્રાઇવીંગ લાઈસન્સ ધરાવતો હોવો જોઇએ અને આ લાઇસન્સ ઇસ્યુ થયા પછીનો ડ્રાઇવર તરીકે ખાનગી/સરકારી સંસ્થામાં ઓછામો ઓછો ૦૫ (પાંચ) વર્ષનો અનુભવ ધરાવતાં હોવા જોઇએ. ૦૫ વર્ષ કરતાં વધુ અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
૨) વડોદરા ફાયર અને ઇમરજન્સી સેવામાં આ પ્રકારની કામગીરીનો અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

વય મર્યાદા 


ઉમેદવારોની વય મર્યાદા ૧૮ થી  ૫૦ વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ .

પગાર:

રુ ૧૭,૦૦૦ /- (માસિક ઉચ્ચક પગાર)(૨૪ કલાક હાજર)

 વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩ અરજી  કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારોએ સદરહું જાહેરાતની તમામ વિગતો જોયા પછી જ ઉકત લાયકાત તથા અનુભવ ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોએ અરજી ફોર્મનો નમૂનો કચેરીએથી મેળવી, સંપુર્ણ વિગતો ભરી, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ચોંટાડી અરજી રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ અથવા સ્પીડ પોસ્ટથી “એડી. સીટી એન્જીનિયરશ્રી(ગેસ), ફાયર શાખા, અગ્નિશમન અને તાત્કાલિક સેવા વિભાગ, પહેલો માળ, સીટી કમાન્ડ એન્ડ કન્ટ્રોલ સેન્ટર (C.C.C.), બદામડી બાગ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧.” એ સરનામે અને તા.૧૦-૦૨-૨૦૨૩ સુધીમાં મળે તે રીતે કરવાની રહેશે. ઉમેદવારે અરજી તથા કવર ઉપર જગ્યાનું નામ તથા પી.આર.ઓ. નંબર અવશ્ય લખવો. અરજી સાથે ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ તથા જાતિના પ્રમાણપત્રોની સ્વ પ્રમાણિત નકલો અવશ્ય સામેલ રાખવી. અધૂરી વિગતોવાળી તેમજ જરૂરી પ્રમાણપત્રો રજુ કર્યા સિવાયની તથા મુદત બહારની અરજી કોઇપણ સંજોગોમાં ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં. જેની નોંધ લેવી. અરજદારે અરજીમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર અવશ્ય દર્શાવવાનો રહેશે. કુરીયર દ્વારા અથવા રૂબરૂમાં અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે અરજીઓની સંખ્યા ધ્યાને લઇ જગ્યાને અનુરૂપ એલીમીનેશન ટેસ્ટ/સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા/ઇન્ટરવ્યુ અંગે કમિશ્નરશ્રી, વડોદરા મહાનગરપાલિકા, વડોદરા જે નિર્ણય કરે તે આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩  માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે

 અરજી  કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૧૦-૦૨-૨૦૨૩ .

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૩  માટેની મહત્વની લિંક


અહીંથી ઓફીસીયલ નોટીફીકેશન વાંચો