-->

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) 6432 પ્રોબેશનરી ઓફિસર/મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT) ભરતી ૨૦૨૨

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) 6432 પ્રોબેશનરી ઓફિસર/મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT) ભરતી ૨૦૨૨
JOIN US ON WHATSAPP Join Now

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) ભરતી 2022: ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) 6432 પ્રોબેશનરી ઓફિસર/મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT) ભરતી ૨૦૨૨

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS)  એ ની 6432 પ્રોબેશનરી ઓફિસર/મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT) જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ નોકરીઓ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS)  2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો..

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) 6432 પ્રોબેશનરી ઓફિસર/મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT) ભરતી ૨૦૨૨

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) ભરતી ૨૦૨૨


ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) માં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ૨૨-૦૮-૨૦૨૨  છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) 6432 પ્રોબેશનરી ઓફિસર/મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT) ભરતી ૨૦૨૨ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS) 6432 પ્રોબેશનરી ઓફિસર/મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT) ભરતી ૨૦૨૨


સંસ્થાનું નામ: ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ એન્ડ પર્સનલ સિલેક્શન (IBPS)

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: ૬૪૩૨ 

પોસ્ટના નામ: પ્રોબેશનરી ઓફિસર/ મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (PO/MT)

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન 

સત્તાવાર વેબસાઇટ: http://www.ibps.in

જોબ સ્થાન: ઓલ ઈન્ડિયા
 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા તેની સમકક્ષ.

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા ૨૦ થી ૩૦ વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.વધું માહિતી માટે નોટીફીકેશન  વાંચો.

પે સ્કેલ પગાર 

૧૪૫૦૦-૨૫૭૦૦/- 

પસંદગી પ્રક્રિયા 

ઉમેદવારોની  પસંદગી પ્રારંભિક, મુખ્ય ઓનલાઈન પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુ પર આધારિત હશે.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

 IBPS PO / MT ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ સરકારી નોકરી માટે ૦૨-૦૮-૨૦૨૨  થી ૨૨-૦૮-૨૦૨૨  સુધી IBPS વેબસાઇટ http://www.ibps.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

IBPS PO / MT ભરતી 2022 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખઃ ૦૨-૦૮-૨૦૨૨ 

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૨૨-૦૮-૨૦૨૨ 

અરજી ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ: ૨૨-૦૮-૨૦૨૨ 

ઓનલાઈન પરીક્ષાની તારીખ - પ્રિલિમિનરી -ઓક્ટોબર ૨૦૨૨

મુખ્ય પરીક્ષાની તારીખ -નવેમ્બર 2022

IBPS PO / MT ભરતી 2022 માટેની મહત્વની લિંક


નોટીફીકેશન | અહીં ઓનલાઈન અરજી કરો