-->

પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ | ICPS Patan Bharti 2022

પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ | ICPS Patan Bharti 2022
JOIN US ON WHATSAPP Join Now

 પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ :સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ, સમાજ સુરક્ષા ખાતું, ગુ.રા. ગાંધીનગર હસ્તકના જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, પાટણ માટે 11 મહિનાના કરાર આધારિત સુરક્ષા અધિકારી અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતીની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ નોકરીઓ 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

પાટણમાં જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨


જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, પાટણ નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ 25-08-2022.. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨  માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ 


સંસ્થાનું નામ: જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, પાટણ

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: ૦૨

પોસ્ટના નામ: 
  • સુરક્ષા અધિકારી-1,
  •  આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર-1

પગાર ધોરણ:
સુરક્ષા અધિકારી - 21000 પ્રતિ માસ
આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર - 12000 પ્રતિ માસ


જોબ સ્થાન: પાટણ

અરજી કરવાની રીત:  ઓફલાઈન 
 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

સુરક્ષા અધિકારી: MRMMSWIMRS મનોવિજ્ઞાન/સમાજ શાસ્ત્ર અનુસ્નાતક સાથે. લઘુત્તમ 55%. બાલ કલ્યાણ ક્ષેત્રમાં ત્રણ વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

આસિસ્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર: સ્નાતક/ડિપ્લોમા ઈન કોમ્પ્યુટર(DCA) લાગુત્તમ 50%. CCC ટાઈપિંગ 40 શબ્દ પ્રતિ મિનિટ. MS ઓફિસ અને ડેટા એન્ટ્રીનો બે વર્ષનો અનુભવ.

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 21 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

 પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઇચ્છુક લાયક ઉમેદવારે પોતાના જરૂરી તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સની નકલ, "જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીની કચેરી, સેવા સદન ભોય તળીયે, બ્લોક બી નં. ૧૧, મુ.તા-જિ-પાટણ" ના સરનામે મોક્લવવાની રહેશે.

પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

અરજી માટેની અંતિમ તારીખ: 25 ઓગસ્ટ 2022

પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ માટેની મહત્વની લિંક


નોટીફીકેશન અહીંથી ડાઉનલોડ કરો